Project Description

  • Trước khi thi công:

  • Sau khi thi công:

  • Quá trình thi công bơm cát và san lấp: